Obecné informace ke GDPR dle § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Přimdská sportoviště, p.o., jako Správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Správci zvláštními zákony, případně na základě plnění smlouvy. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost nebo smluvní vztah, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Správce provádí jen výjimečně. Délka uchovávání osobních údajů je dána právními předpisy nebo spisovým řádem. Správce zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu podle jednotlivých účelů zpracování, po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Správce respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Správce zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných při plnění právní povinnosti, ve veřejném zájmu, při plnění smlouvy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Správce pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Správce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana. Dále má právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, výjimečně i uplatnit právo na přenositelnost údajů k jinému správci. Pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů, má právo odvolat kdykoli souhlas. Dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Podrobnosti k právům jsou uvedeny u dozorového úřadu www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276 )

Na Správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS e9jjea8, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese reditel@bazenprimda.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Přimdská sportoviště, p.o., Školní 295, 348 06 Přimda, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Přimdská sportoviště, p.o., Školní 295, 348 06 Přimda.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Správce obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Správce obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Přimdská sportoviště, p.o. je JUDr. Jan Šťastný, MPA, email: stastny@catania.cz tel. 777 418 512.